Veelgestelde vragen met de antwoorden 

Basisschooladvies

Met welk basisschooladvies kan ik mijn kind aanmelden bij het Zandvliet?

Het basisschooladvies is leidend in ons aannamebeleid. Voor toelating op het Zandvliet moet het basisschooladvies havo, havo-vwo of vwo zijn.

Kan ik mijn kind aanmelden met een vmbo- of een vmbo-havo advies?

Nee dat kan niet. Omdat Zandvliet geen vmbo-afdeling heeft, kan alleen met minimaal een havo advies een aanmelding worden gedaan.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden voor het gymnasium?

Als uw kind een Vwo-advies heeft, kan een keuze gemaakt worden voor de gymnasium- of atheneumklas.
Op onze website onder 
https://www.chrlyceumzandvliet.nl/Onderwijs/Gymnasium
staat informatie over het verschil tussen de gymnasium en de atheneumklas.

Kan een leerling met een havo/vwo-advies doorstromen naar het gymnasium?

Leerlingen die geplaatst worden in de havo/vwo brugklas kunnen op grond van hun prestaties na de brugklas alsnog plaatsnemen in klas 2 gymnasium.

Ik ben het niet eens met het basisschooladvies, wat moet ik doen?

Daarvoor moet u contact opnemen met de leerkracht van groep 8 van de basisschool.

Aanmeldingsprocedure

Welke aanmeldingsprocedure wordt gevolgd?

De aanmeldingsprocedure verloopt volgens de afspraken van het BOVO – Haaglanden overlegMeer informatie hierover kunt u vinden op www.bovohaaglanden.nl

Vanaf wanneer mag ik mijn kind aanmelden?

De aanmeldingsperiode in de regio Den Haag is in verband met de Corona maatregelen door Bovo- Haaglanden verplaatst naar zaterdag 11 februari t/m vrijdag 24 februari 2023.
Alleen in deze periode kan aangemeld worden.

Hoe moet ik mijn kind aanmelden?

Onder het kopje Toelating Brugklas staat hierover informatie.

Op hoeveel scholen mag ik mijn kind aanmelden?

Er moet een voorkeurslijst gemaakt worden van minimaal 5 scholen en bij de school van eerste keuze moet de aanmelding gedaan worden.

Wordt op volgorde van aanmelding gehandeld?

Tot en met vrijdag 24 februari 2023 worden alle aanmeldingen als gelijktijdig aangemeld behandeld.

Welke voorrangsregels zijn er voor aanmelding?

Leerlingen met een broer/zus op onze school en kinderen van medewerkers van Zandvliet hebben een gegarandeerde plaats.


Hoe gaat de aanmelding via Onderwijs Transparant?

Informatie over het inloggen en aanmelden via de ouderrol in Onderwijs Transparant kunt u opvragen bij de leerkracht van groep 8 van de basisschool.

Hoe krijg ik een bevestiging van de aanmelding?

Binnen enkele dagen verwerken wij de aanmelding uw zoon/dochter in Onderwijs Transparant (OT) en wordt de leerkracht van de basisschool van de aanmelding op de hoogte gesteld. Als u bij de basisschool heeft aangegeven dat u een mail vanuit OT wilt ontvangen, krijgt u zelf een bevestigingsmail van de aanmelding en de ingevoerde voorkeurslijst.

Mijn kind zit op basisschool buiten de regio Den Haag, hoe verloopt dan de aanmelding?

U mag uw kind ook aanmelden bij een school in de eigen regio en ook is het mogelijk andere scholen in de regio Den Haag als 2of 3(en meer) keuze bij ons aan te geven.

Wanneer hoor ik of mijn kind bij u op school is aangenomen?

Donderdag 5 april 2023 vanaf 15.00 uur ontvangt u een mail vanuit OT op welke school uw zoon/dochter definitief geplaatst is.
Op deze dag verzenden wij per post een bevestiging van definitieve plaatsing met de vervolgprocedure.

Hoe krijgen de uitgelote leerlingen bericht?

Donderdag 5 april vanaf 15.00 uur ontvangt u een mail vanuit OT op welke school uw zoon/dochter definitief geplaatst is. De school van plaatsing stuurt ook een schriftelijke bevestiging.

Aanmeldingsformulier

Hoe kom ik aan het aanmeldingsformulier?
Ons aanmeldingsformulier is via onze website te downloaden 
Aanmeldingsformulier-2023-2024 of via een link in Onderwijs Transparant.

Hoe moet ik het aanmeldingsformulier invullen?
Op onze website staat een document hoe het aanmeldingsformulier digitaal in te vullen is invullen 
instructie invullen aanmeldingsformulier

Het lukt mij niet om het aanmeldingsformulier digitaal in te vullen, wat moet ik nu doen?
U kunt het formulier printen, met de hand invullen, scannen en mailen naar 
administratie@chrlyceumzandvliet.nl Als het niet lukt om het formulier te printen en/of te scannen kunt u contact met ons opnemen per mail, zie bovenstaand mailadres.

Moet ik ook pagina 2 van het aanmeldingsformulier invullen?

Voor een aanmelding hoeft alleen het aanmeldingsformulier te worden ingevuld.
Het plaatsingsformulier mag wel al ingevuld worden, maar is pas van toepassing bij definitieve plaatsing.

Welke documenten moet ik toevoegen?

Als de aanmelding niet via de ouderrol in Onderwijs Transparant wordt gedaan, moet in de regio Den Haag het Bovo-formulier toegevoegd worden.

Waar moet ik het aanmeldingsformulier inleveren?

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u mailen aan administratie@chrlyceumzandvliet.nl


Indeling klassen

Hoeveel klassen komen er in het schooljaar 2023-2024?

Voor het nieuwe schooljaar hebben we plaats voor maximaal 180 leerlingen verdeeld over havo/vwo brugklassen, vwo klassen en gymnasium klassen.

Hoe is de verdeling van de brugklassen?

Er komen 3 brugklassen voor havo/vwo en 3 brugklassen voor vwo. De indeling van de vwo-klassen in gymnasium en atheneum is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor deze studies.

Wat is het verschil tussen gymnasium en atheneum?

In de gymnasiumklas wordt als extra vak Klassieke Talen gegeven. Dit is onderwijs in de Griekse en de Latijnse taal en cultuur.

Wanneer wordt er geloot onder de aanmeldingen?

Leerlingen met een vwo advies worden zeker geplaatst in een vwo klas of een gymnasium klas. Als we voor de havo/vwo brugklassen meer aanmeldingen krijgen, vindt er loting plaats voor deze brugklassen.

Hoe verloopt een loting?

Een loting wordt gedaan volgens de regels van de BOVO-Haaglanden door een notaris.
Na het verwerking van onze voorrangsregels (broertje/zusje of kind personeelslid Zandvliet) gaan alle aanmeldingen naar de notaris en hij bepaald op willekeurige volgorde
(op nummer) welke leerlingen ingeloot worden.

Hoe wordt er geloot als er twee kinderen (tweeling) uit een gezin aangemeld zijn?

Als van twee kinderen uit een gezin een kind wordt ingeloot, wordt het andere kind ook toegelaten.

Moet er dit jaar geloot worden?

Wij kunnen geen voorspelling doen of we meer aanmeldingen krijgen dan het aantal leerlingen dat wij kunnen plaatsen in klas 1. De afgelopen jaren is dit wel het geval geweest en hebben we moeten loten in de Havo/vwo brugklassen.

Mag mijn kind bij vriendjes/vriendinnetje in de klas?

Hiermee kan zeker rekening worden gehouden, mits de aanmelding voor dezelfde studie/brugklas is.

Kunstklas

Hoe moet ik mijn kind aanmelden voor de kunstklas?

Bij het invullen van het aanmeldingsformulier kan aangegeven worden dat er belangstelling is voor deelname voor de kunstklas.

Hoe is de toelatingsprocedure voor de kunstklas?

In de maand mei/juni 2023 nodigt de coördinator van de kunstklas de kinderen die zich hebben opgegeven uit een portfolio in te leveren met hun werk. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt gekeken op de leerling toegelaten kan worden tot de kunstklas.

Wat is de kunstklas?

Als een kind toegelaten is tot de kunstklas, krijg je 1 middag in de week les op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.
Gedurende het schooljaar is er een dagexcursie voor de kunstklas en een feestelijke eindtentoonstelling aan het einde van het schooljaar.

Is de kunstklas alleen het eerste jaar?

De kunstklas kan doorlopen van de brugklas tot en met het einde van de schooltijd op
Zandvliet. Doorstroming is in overleg en is afhankelijk van de eigen keuze van de leerling en van de schoolresultaten.

Zijn er extra kosten voor de kunstklas?

De kosten voor deelname aan de kunstklas bedragen € 320,- per schooljaar.

Kan ik in contact komen met de coördinator van de kunstklas?

De coördinator van de kunstklas is mevrouw F. Vermeer en zij is te bereiken per mail

vrm@chrlyceumzandvliet.nl

Schoolkosten

Hoeveel schoolgeld moet ik betalen?

In onze schoolgids is op bladzijde 42 t/m 47 informatie te vinden over de schoolkosten

Schoolgids schooljaar 2022-2023

Wanneer ontvang ik de factuur voor het schoolgeld?

De factuur voor de schoolkosten wordt in oktober digitaal aan u verzonden. Deze factuur kan in termijnen met Ideal betaald worden.

Overige zaken

Wat heeft Zandvliet aan digitale leermiddelen te bieden?

De leerlingen op Zandvliet gebruiken naast de leerboeken een eigen Chromebook, die ook mee naar huis genomen mag worden.

Zijn er kosten voor het gebruik van de Chromebook?

Per schooljaar wordt een eigen bijdrage van € 20,- voor de Chromebook gevraagd.
Aan het einde van de hele schoolperiode (laatste klas) wordt de Chromebook eigendom van de leerling.

Mijn kind is hoogbegaafd, wat heeft Zandvliet dan te bieden?

Wij hebben een coach hoogbegaafdheid en die gaat in overleg met leerling en ouders op zoek naar uitdagingen binnen ons onderwijs.

Kan ik contact opnemen met de coach hoogbegaafdheid?

De coach hoogbegaafdheid is de heer T. Hagendoorn en hij is per mail te bereiken

hgn@chrlyceumzandvliet.nl

Mijn kind heeft dyslexie, wat hebben jullie te bieden?

Zandvliet heeft een dyslexiecoach, de heer mevrouw M.P. van Eekhout. Als er een dyslexieverklaring wordt ingeleverd, wordt in overleg met hem de mogelijkheden besproken en wordt bij toetsen en examens extra tijd verleend. De dyslexiecoach is per mail te bereiken ekh@chrlyceumzandvliet.nl

Mijn kind heeft ondersteuning nodig?

Zandvliet heeft een zorgcoördinator, mevrouw D. Felida fld@chrlyceumzandvliet.nl

Mijn kind is niet/anders gelovig, moet er meegedaan worden aan kerkactiviteiten?

Zandvliet is een christelijke school. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij de grondslag van de school respecteren. Dit betekent dat de leerlingen deelnemen aan de godsdienstlessen en de kerst- en paasviering in de aula bijwonen.

Hoe kan ik een aanmelding doen voor klas 2 en hoger?

Hiervoor dient u altijd contact op te nemen met de betreffende teamleider. - 2/3 havo is dit de heer D. Verhagen vrh@chrlyceumzandvliet.nl - 2/3 vwo is dit mevrouw R. Kwint kwn@chrlyceumzandvliet.nl
- 4/5 havo is dit de heer B. Oud oud@chrlyceumzandvliet.nl

- 5/6 vwo is dit mevrouw I. Frijters frj@chrlyceumzandvliet.nl

Mijn vraag staat er niet bij, wat kan ik nu doen?

Op vrijdag 10 februari 2023 tijdens het Open Huis kunt u uw vragen stellen aan de medewerkers van het Zandvliet.

Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag, hoe kom ik in contact met de administratie?

U kunt ons op schooldagen van 08.00 tot 16.30 uur bellen op 070 3851902, keuze 3 (administratie) of u kunt ons mailen op administratie@chrlyceumzandvliet.nl


Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |