Zorgteam

Regelmatig vindt zorgoverleg plaats. Het zorgteam bestaat uit teamleiders, jeugdverpleegkundige, leerplichtambtenaar, schoolconsulent van het Samenwerkingsverband, ambulant begeleider en medewerker van schoolmaatschappelijk werk. Dit zorgteam staat onder leiding van onze zorgcoördinator. Als een leerling aangemeld wordt voor bespreking in het zorgoverleg worden de ouders daarvan op de hoogte gesteld. Het advies van het zorgteam en ook een kort verslag van in- of externe deskundigen worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem (LVS) van het programma Magister. In het zorgoverleg wordt besproken hoe de leerling zo goed mogelijk begeleid kan worden. Het zorgteam kan verwijzen naar andere, externe deskundigen. 

U kunt telefonisch of via e-mail een afspraak maken met de zorgcoördinator, mevrouw D.J. Felida, 070 385 19 02 / 06 1639 55 20. E-mail: fld@chrlyceumzandvliet.nl

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Leerlingen uit klas 2 worden voor een kort onderzoek opgeroepen door de jeugdverpleegkundige. Zij informeert naar het welbevinden van de leerlingen. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige geven voorlichting en advies aan kinderen en iedereen die bij het opgroeien betrokken is. Zij richten zich vooral op onderwerpen als: opvoedingsondersteuning, gezond gewicht, verzuimbegeleiding, drugs en genotmiddelen. Voor advies en/of consultatie kan men de schoolarts benaderen.

Schoolmaatschappelijk werk: Jeugdformaat

De schoolmaatschappelijk werker geeft informatieve en kortdurende hulpverlening aan leerkrachten, leerlingen en ouders. Zij werkt tevens preventief en geeft consultatie. Ook heeft zij een brugfunctie tussen kind, ouders, school en zorginstellingen. Zij geeft onder andere begeleiding aan leerlingen die psychosociale problemen hebben of waarbij de ontwikkeling stagneert. De gesprekken met de leerlingen vinden op school plaats.

Cursus zelfvertrouwen

Voor een aantal leerlingen is het moeilijk om goed te presteren onder spanning en mentale druk. Een toets, een spreekbeurt of een presentatie kunnen oorzaak zijn van hevige buikklachten, hoofdpijn of andere lichamelijke ongemakken. Er kan dan sprake zijn van faalangst. Deze leerlingen hebben baat bij de cursus zelfvertrouwen die we op school geven en waarmee we goede ervaringen hebben. 

Cursus sociale vaardigheden

Om te kunnen samenwerken moet een brugklasleerling over bepaalde (sociale) vaardigheden beschikken. Indien de leerling het gevoel krijgt dat het hem of haar aan vaardigheden ontbreekt, kan hij of zij in een isolement raken, wat vervolgens effect heeft op de leerprestaties en wat gedragsproblemen in de klas kan veroorzaken. In een training op school worden brugklassers begeleid in het aanleren en oefenen van sociale vaardigheden. Als daarmee succes wordt behaald, ontstaat een positiever zelfbeeld bij de leerling

Leerling-mediation

Op onze school zorgen docenten én leerlingen voor een goede sfeer in het gebouw. We doen dit onder andere door gezamenlijk, docenten én leerlingen, te surveilleren tijdens pauzes. Als er echter meningsverschillen en ruzies tussen leerlingen ontstaan, helpen leerling-mediators hen bij het vinden van oplossingen. Deze mediators worden jaarlijks extern geschoold en leren daarbij gesprekstechnieken aan die problemen en impasses kunnen (helpen) oplossen, een vaardigheid die nuttig is voor praktisch gebruik nu, zoals al meerdere malen is gebleken, maar die voor de mediators ook in de toekomst zeker haar waarde zal behouden.

Plagen mag geen pesten worden

Jaarlijks bespreken we met onze leerlingen de spelregels die ervoor zorgen dat we prettig met elkaar om kunnen blijven gaan. We vatten deze regels samen in een zogenaamd pestprotocol. Op deze wijze leren we leerlingen te voorkomen dat plagen overgaat in pesten. We hebben goede ervaringen met dit protocol. Klik hier voor het pestprotocol van Zandvliet.

Remedial teaching

Aan het begin van de brugperiode vindt het dyslexiescreening-onderzoek Voortgezet Onderwijs plaats. Uit dit onderzoek kan naar voren komen dat een leerling spellingproblemen heeft of dat er sprake is van dyslexie. In deze gevallen bieden wij de mogelijkheid tot remedial teaching op school, dit in overleg met de ouders/verzorgers. De remedial teaching wordt zowel individueel als in een kleine groep, onder schooltijd, gegeven. Met de methode Diataal wordt het begrijpend-leesniveau bekeken. Ook wordt remedial teaching dyscalculie gegeven aan leerlingen die zwak in rekenen zijn.

Taal- en rekenvaardigheid

De ervaring leert dat nieuwe brugklasleerlingen niet altijd de taal- en rekenvaardigheid hebben die op de middelbare school eigenlijk wel van hen verwacht wordt. Zandvliet geeft daarom modulair extra lessen taal- en rekenvaardigheid aan alle leerlingen in de onderbouw. Als echter blijkt dat de leerling die vaardigheden al wel in voldoende mate beheerst, worden extra programma’s met verrijkingsstof science en klassieken aangeboden. De modules taal- en rekenvaardigheid geven aansluiting op de later nog in te voeren landelijke toetsen taal en rekenen.

 

 TitelDatum aangepast 
Schoolondersteuningsprofiel 2021-202223-3-2022Download

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |